SCHOOL Brazilian Jiu Jitsu
Name Surname Weight Mat # Time
Ghael Alexandria Minguez 120-129
Peter Betzler 40-49 6 9:00 am
Victoria Zhang 120-129 6 12:00 pm
.