Jiu Jitsu World League
Name Surname Weight Mat # Time
Miguel Martinez 30-39 2 10:00 am
.